අනගාරික දර්මපාල තුමා .

සන්සාර දුකට හේතුව මෙයයි .

දම්ම පදය

මහ පිරිත mp3 Download

Download mp3

ජයමංගල ගාථා mp3 Download

 

 

Download mp3

 

 

 

ආසියාවේ කාන්තිය …………..!

Ebook Download.

බුදු දහම විනාශ කිරීමට සෑරසෙන මූලදර්මවාදීන් පරාජය කරමු……… ඔබගේ අදහස් යොමු කරන්න …..!

සොයා පිලිසරනක් ලොවෙන් මා නොලෑබ හව්හරනක් ………..

අන්තර්ජාලයේ බොදු ලකුන ………….!sinhalayasl.wordpress.com